Skizofreni

Skizofreni er betegnelsen for en gruppe sindslidelser, som er præget af svære forstyrrelser af tankevirksomhed og følelsesliv.

Ved skizofreni ses ofte symptomer som hallucinationer, vrangforestillinger og tankeforstyrrelser. Herudover ses symptomer såsom social tilbagetrækning, energiløshed, sprogfattigdom, affladning af følelseslivet og kognitive symptomer, der omfatter problemer med verbal læring, visuel læring, social kognition, hastigheden af informationsbearbejdning, problemer med begrebsdannelse og ordmobilisering. Man regner med, at der er 16.000-20.000 mennesker i Danmark, der lever med skizofreni og livstidsrisikoen for at blive syg er ca. 1-1.5%. Der kommer mellem 500-1.000 nye tilfælde til hvert år. I de første år efter symptomdebut er der en øget risiko for selvmord. I 45-50 års alderen sker der typisk en reduktion af symptomerne, men lidelsen er ofte svært invaliderende, og kun de færreste med skizofreni er i arbejde. Omkring 25% kommer sig fuldstændigt, 50% kommer sig socialt (dvs. de er i medicinsk behandling, men fungerer socialt), de sidste 25% forbliver på et lavt funktionsniveau og har derfor brug for støtte i hverdagen.

Der er generel konsensus om, at skizofreni skyldes en kombination af flere forskellige faktorer – herunder biologiske, psykologiske og sociale faktorer. Man regner med, at Dopamin spiller en patogenetisk rolle ved skizofreni. Dopamin-hypotesen antager, at skizofrenien skyldes for meget dopamin eller en overfølsomhed for dopamin i den præfrontale cortex. Den antipsykotiske medicin virker bl.a. ved at blokere en stor del af dopaminaktiviteten i hjernen. Skizofreni har i mange tilfælde en kraftig arvelig komponent, men der synes ikke at være nogen simpel genetisk årsag (1-3). 

Patienter med skizofreni har en betydelig overdødelighed i forhold til baggrundsbefolkningen, også når man ser bort fra selvmord. Overdødeligheden kan bl.a. relateres til en øget forekomst af type2 diabetes og hjertekarsygdomme (4;5).

 

Evidensbaseret grundlag for fysisk træning

Der foreligger en Cochrane-analyse fra 2010, der vurderer effekten af fysisk træning på mentale funktioner hos personer med skizofreni (6). Analysen inkluderer 3 randomiserede, kontrollerede studier og finder, at der var nogen, men beskeden, evidens for en positiv effekt af fysisk aktivitet på såvel fysisk som mental sundhed.

Ældre studier indicerer, at fysisk aktivitet reducerer hørehallucinationer (7;8). Andre studier peger på, at patienter, der er fysisk aktive, oplever, at hørehallucinationerne er mindre belastende (9-11).

Personer med skizofreni er ofte overvægtige, fordi medicinen stimulerer deres appetit og bidrager til social tilbagetrækning og en fysisk inaktiv livsstil. Ved kombineret diæt og fysisk aktivitet finder man samme effekt på vægt og simple sundhedsparametre som triglycerider, totalkolesterol, plasmainsulin og plasmaglukose hos personer med skizofreni, som den effekt man typisk rapporterer hos personer uden psykisk sygdom (12;13).

Personer med skizofreni har ofte ledsagesymptomer i form af angst og stress. Fysisk aktivitet kan i nogen grad dæmpe disse symptomer (indsæt krydsreference til disse kapitler). Fysiske aktiviteter kan i nogle tilfælde danne tilgængelige rammer for socialt samværd og således bidrage til netværksdannelse og mindskelse af tendensen til social tilbagetrækning. Personer med skizofreni har i forhold til raske personer nedsat hippocampusvolumen, et fund, der er af mulig betydning for patogenesen ved de kroniske psykotiske symptomer (14;15). Et studie fra 2010 viste, at aerob fysisk træning i 3 måneder forøgede hippocampus’ størrelse og forbedrede korttidshukommelsen hos personer med skizofreni (16).

 

Mulige mekanismer

Nogle studier peger på, at den fysiske aktivitet fungerer som en form for distraktion, der afleder patientens hallucinationer, så de opleves som mindre plagsomme. I den vestlige verden anses det for sundt at være fysisk aktiv, og en person med psykisk sygdom, der motionerer, kan forvente positiv feedback fra omverdenen og social kontakt (17). Det er en normal foreteelse at dyrke motion, hvorved en ringslutning kan opstå: Den, der motionerer, føler sig normal. Hvis man er fysisk aktiv ved relativt høj intensitet, er det svært samtidig at tænke/spekulere meget, og den fysiske aktivitet kan benyttes som afledning af hallucinationer, tanker og situationer, der kan give angst. Patienter med skizofreni har generelt en dårlig kropsopfattelse (18). Det velvære der ofte følger efter fysisk udfoldelse kan bidrage positivt til oplevelse af kroppen. Endvidere vil fysisk udfoldelse ofte føre til en stimulering af sanseindtryk fra kroppen.

Fysisk aktivitet øger konditionen og muskelstyrken og dermed det fysiske velvære. Der er herudover en række teorier om, at hormonændringerne under fysisk aktivitet kan påvirke sindsstemningen. Dette gælder f.eks. betaendorfin-niveauet og monoamin-koncentrationerne (19).

Angst kan være et ledsagesymptom til skizofreni. Personer med angst oplever indre uro. Under fysisk aktivitet stiger pulsen, og man sveder. At opleve disse fysiologiske ændringer i forbindelse med normal fysisk udfoldelse kan tænkes at give den depressive/angste person den vigtige erfaring, at det ikke er farligt at have høj puls, svede etc.

Træningens effekt på hippocampus er formentlig medieret af BDNF (brain derived neurotropic factor), som er en vækstfaktor for hippocampus. Akut fysisk træning øger BDNF-niveauerne i hjernen (20).

 

Træningstype

Det er væsentligt, at træningen tager højde for deltagerens situation, hvad angår de fysiske rammer, en genkendelig struktur og graden af social deltagelse. Vedvarende motivation og støtte vil ofte være en forudsætning for deltagelse (21;22).

Den fysiske træning skal individualiseres og superviseres.

Træningsanbefalingerne følger de generelle anbefalinger for fysisk aktivitet.
Der er størst erfaring for aerob træning. Træningen kan med fordel foregå på små hold. Der anbefales aerob fysisk aktivitet, der starter ved lav intensitet og gradvist øges til moderat intensitet, ligesom varigheden af den fysiske aktivitet øges gradvist.
Voksne personer med skizofreni, der ønsker vægttab, bør stile mod at være fysisk aktive mindst 60 minutter om dagen (indsæt krydsreference til Adipositas). Mange patienter vil givet vis også profitere af styrketræning selvom der er begrænset erfaring med denne trænignsform.

 

Kontraindikationer

Ingen generelle.

 

Skrevet af Bente Klarlund Pedersen. Teksten findes også i publikationen: Fysisk aktivitet – håndbog om forebyggelse og behandling. Sundhedsstyrelsen, 2011

 

Referencer

(1)   Lublin H, Larsen JT. Skizofreni www.netdoktor.dk/sygdomme/fakta/skizofreni.htm 2010
(2)   Meyer G. Hjernen og eftertanken. Viden og kunnen, vilje og valg. København: Hjerneåret; 1997.
(3)   Susser ES, Lin SP. Schizophrenia after prenatal exposure to the Dutch Hunger Winter of 1944-1945. Arch Gen Psychiatry 1992 Dec;49(12):983-8.
(4)   Schoepf D, Potluri R, Uppal H, Natalwala A, Narendran P, Heun R. Type-2 diabetes mellitus in schizophrenia: Increased prevalence and major risk factor of excess mortality in a naturalistic 7-year follow-up. Eur Psychiatry 2011 May 12.
(5)   Laursen TM, Nordentoft M. Heart disease treatment and mortality in schizophrenia and bipolar disorder - changes in the Danish population between 1994 and 2006. J Psychiatr Res 2011 Jan;45(1):29-35.
(6)   Gorczynski P, Faulkner G. Exercise therapy for schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev 2010 May 12;(5):CD004412.
(7)   Chamove AS. Positive short-term effects of activity on behaviour in chronic schizophrenic patients. Br J Clin Psychol 1986 May;25(Pt 2):125-33.
(8)   Lukoff D, Wallace CJ, Liberman RP, Burke K. A holistic program for chronic schizophrenic patients. Schizophr Bull 1986;12(2):274-82.
(9)   Falloon IR, Talbot RE. Persistent auditory hallucinations: coping mechanisms and implications for management. Psychol Med 1981 May;11(2):329-39.
(10)   Shergill SS, Murray RM, McGuire PK. Auditory hallucinations: a review of psychological treatments. Schizophr Res 1998 Aug 17;32(3):137-50.
(11)   Holmes H, Ziemba J, Evans T, Williams CA. Nursing model of psychoeducation for the seriously mentally ill patient. Issues Ment Health Nurs 1994 Jan;15(1):85-104.
(12)   Wu MK, Wang CK, Bai YM, Huang CY, Lee SD. Outcomes of obese, clozapine-treated inpatients with schizophrenia placed on a six-month diet and physical activity program. Psychiatr Serv 2007 Apr;58(4):544-50.
(13)   Wu RR, Zhao JP, Jin H, Shao P, Fang MS, Guo XF, et al. Lifestyle intervention and metformin for treatment of antipsychotic-induced weight gain: a randomized controlled trial. JAMA 2008 Jan 9;299(2):185-93.
(14)   Steen RG, Mull C, McClure R, Hamer RM, Lieberman JA. Brain volume in first-episode schizophrenia: systematic review and meta-analysis of magnetic resonance imaging studies. Br J Psychiatry 2006 Jun;188:510-8.
(15)   Harrison PJ. The hippocampus in schizophrenia: a review of the neuropathological evidence and its pathophysiological implications. Psychopharmacology (Berl) 2004 Jun;174(1):151-62.
(16)   Pajonk FG, Wobrock T, Gruber O, Scherk H, Berner D, Kaizl I, et al. Hippocampal plasticity in response to exercise in schizophrenia. Arch Gen Psychiatry 2010 Feb;67(2):133-43.
(17)   Scott MG. The contributions of physical activity to psychological development. Res Q 1960;31:307-20.
(18)   Sell H. The effect of physical training on psychiatric patients. Odense: Eget forlag; 1994.
(19)   Mynors-Wallis LM, Gath DH, Day A, Baker F. Randomised controlled trial of problem solving treatment, antidepressant medication, and combined treatment for major depression in primary care. BMJ 2000 Jan 1;320(7226):26-30.
(20)   Pedersen BK, Pedersen M, Krabbe KS, Bruunsgaard H, Matthews VB, Febbraio MA. Role of exercise-induced brain-derived neurotrophic factor production in the regulation of energy homeostasis in mammals. Exp Physiol 2009 Sep 11;94(12):1153-60.
(21)   Faulkner G, Cohn T, Remington G. Validation of a physical activity assessment tool for individuals with schizophrenia. Schizophr Res 2006 Feb 28;82(2-3):225-31.
(22)   Brown S, Birtwistle J, Roe L, Thompson C. The unhealthy lifestyle of people with schizophrenia. Psychol Med 1999 May;29(3):697-701.