Hvad vil vi?

BenteTrygFondens Center for Aktiv Sundhed vil med udgangspunkt i forskningen udvikle nye træningsformer, der kan anvendes som ideel behandling af personer med en række kroniske sygdomme med fælles behandlingsudfordringer.

I København kommune vil vi teste de fysiske træningsformer, der har givet lovende resultater i laboratoriet. De metoder, der viser sig bedst egnet i modelkommunen, vil blive kommunikeret til landets kommuner. Vi vil imidlertid ikke blot afvente resultater af centerets egen laboratorie-baserede forskning, men allerede fra centerets start iværksætte relevante projekter i modelkommunen, baseret på den tilgængelige viden. Også undervisning i og bred formidling af fysisk træning som behandling og sammenhængen mellem fysisk aktivitet og sundhed vil blive iværksat allerede ved centerets start. Centerets organisation indebærer, at der kan skabes forandring af praksis på relativt kort sigt.

Baggrund

Der er sket et paradigmeskift inden for behandling af patienter med kroniske sygdomme. I mange år har det været kendt, at regelmæssig fysisk aktivitet kan forebygge flere alvorlige kroniske sygdomme. Det nye er, at fysisk træning også har en plads i behandlingen af en lang række kroniske sygdomme, fx type 2-diabetes/metabolisk syndrom, hjertekarsygdomme, visse cancerformer, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) og leversygdomme. For alle patienter testes træningens effekt på mentale og kognitive funktioner. I nogle tilfælde har træning som behandling vist sig helt at kunne erstatte medicin og i andre tilfælde kan træningen fungere som supplement til en traditionel medicinsk behandling.

I dag findes der betydelig viden om træning af raske personer og særligt sportsfolk. Men der er stadig mange ubesvarede spørgsmål omkring træningsform, intensitet og varighed i forbindelse med de nævnte alvorlige, kroniske sygdomme. Samtidig er det forbundet med store udfordringer at overføre resultaterne fra superviseret træning til situationer, hvor den enkelte person træner på egen hånd – sidstnævnte træningsform er langt den billigste og letteste at udbrede.

Mål

På Rigshospitalet vil vi udvikle nye træningsformer. Patienterne vil blive grundigt undersøgt i et laboratoriemiljø, hvor der til formålet skal etableres helt nye test- og træningsfaciliteter. Vi er imidlertid bevidste om, at der er forskel på at opnå behandlingssucces i et "beskyttet værksted" og at opnå vedvarende resultater, når behandlingen skal indarbejdes i virkeligheden. I Københavns Kommune (modelkommunen) skal de fysiske træningsformer, der har givet lovende resultater i laboratoriet, derfor testes og videreudvikles. De metoder, der viser sig bedst egnet i modelkommunen, vil efterfølgende blive kommunikeret til praktikere i landets andre kommuner. Nogle metoder vil finde anvendelse på et model-hospital som i første omgang er Hvidovre Hospital.

Vi ønsker at udvikle et slagkraftigt vidensmiljø, der koordinerer forskningsbaseret undervisning og formidling til sundhedsprofessionelle, herunder samarbejder med relevante uddannelsesinstitutioner. En helt unik funktion ved dette center vil være, at der fra starten prioriteres populær forskningsformidling direkte fra forskerne til slutmodtagerne. Centerets formidling vil således adskille sig fra andre generelle sundhedsmedier ved klart at signalere, at udgangspunktet er forskningsbaseret faglighed. Indholdet vil i stort omfang være i form af opdaterede statements indenfor de forskningsfelter, der fokuseres på i centeret. Forskerne på centeret vil udover egen forskning også formidle seneste internationale udvikling indenfor deres respektive felter.

TrygFondens Center for Aktiv Sundhed har som overordnet mål at udvikle optimale fysiske træningsprogrammer tilrettet den enkelte diagnosegruppe og den enkelte patient. For nogle patienter, fx med forhøjet blodtryk, vil det være målet, at de opnår fuld helbredelse. I andre tilfælde, fx KOL eller hjertesvigt, er det målet at forbedre sygdomstilstanden eller forebygge at sygdommen forværres. For alle patientgrupper er det målet at modvirke sygdomsrelateret passivitet, depression og angst samt forbedre den generelle livskvalitet og evne til egenomsorg. Med TrygFondens Center for Aktiv Sundhed etableres et dansk forskningscenter med fokus på fysisk træning som behandling. Det er ambitionen, at centeret skal være et internationalt kraftcenter, der:

• repræsenterer excellence, hvad angår forskning og viden inden for fysisk træning som behandling af en lang række store, kroniske sygdomme med fælles behandlingsudfordringer.
• udvikler metoder til implementering af fysisk træning som behandling i lokale miljøer.
• arbejder målrettet på at gøre fysisk aktivitet til et centralt element i patientens/ borgerens egenomsorg.
• implementerer fysisk træning som behandling i relevante uddannelser.
• udfører sundhedsformidling til og bidrager til uddannelse af patienter/ borgere.
• arbejder for, at der skabes rammer og faciliteter for implementering af fysisk træning som behandling i det danske sundhedssystem.

Hvem vil have udbytte af centeret?

1,7 millioner mennesker i Danmark svarende til cirka hver tredje voksne dansker har en eller flere længerevarende sygdomme. Det drejer sig især om type 2 diabetes, hjertekarsygdomme, KOL, cancer, lidelser i bevægeapparatet (gigt og lænde/rygbesvær), samt psykiske lidelser. Fysisk træning som behandling har en potentiel terapeutisk effekt på alle disse sygdomme. Centerets forskningsplan er dynamisk i den forstand, at centeret løbende vil inkludere nye projekter, sygdomme og patientgrupper, afhængigt af egne og andres resultater. Centeret formidlingsplan inkluderer i princippet alle voksne danskere.